Toro (30/10/2021)

Hausdalen - Toro - Redningshytta - Hausdalen.