Stemmesegga (18/09/2021)

Stemmesegga, Osterøy (573m).