Sjoa with TKK (22-23/09/2018)

The annual Sjoa trip with Trondheim Kajakklubb.
Last two paddle pictures by Jan-Erik Hagelund.