Kyzylkum Desert

Kyzylkum Desert on the way from Bukhara to Khiva.